Kiinan yhteiskunta ja politiikka 2014

Kurssikuvaus: 

Kurssi käsittelee nyky-Kiinan yhteiskunnallista todellisuutta sekä sisä -ja ulkopolitiikkaa. Kurssilla perehdytään Kiinan poliittiseen järjestelmään ja ulkopolitiikan rakentumisen peruspilareihin. Tavoitteena on havainnollistaa sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan keskinäistä suhdetta sekä taloudellisten ja poliittisten kysymysten keskinäisriippuvuutta. Kurssilla käsitellään myös Kiinan kasvavaa merkitystä kansainvälisessä järjestelmässä ja vaikutusvallan kasvun moninaisia seurauksia. Lisäksi kurssi antaa perustiedot Kiinan nykytilanteen ja tulevan kehityksen kannalta keskeisistä sisäpoliittisista prosesseista kuten kasvavasta yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, ympäristön saastumisesta, väestörakenteen kehityksestä ja naisten toimintamahdollisuuksista. 

Ke 3.9.2014 Johdatus Kiinan yhteiskuntaan ja kulttuuriin

1) Kulttuuri- ja yhteiskuntahistoria

2) Kiinan kansantasavallan historia  

Teksti: Stockman, Norman. 2003. ”Individual and Society in China.” Teoksessa Norman Stockman, Understanding Chinese Society. Polity Press, 69–92.

Ke 10.9. Poliittinen järjestelmä, sukupuoli ja yhteiskunta

1) Kiinan poliittinen järjestelmä

Teksti: Dickson, Bruce. 2010. "Dilemmas of Party Adaptation. The CCP's Strategies for Survival." Teoksessa Peter Gries ja Stanley Rosen (toim.)  Chinese politics: state, society and the market, London, Routledge, 22-40.

2) Sukupuoli, perhe ja yhteiskunta

Teksti: Attané, Isabelle. 2012. "Being a Woman in China Today: A Demography of Gender." China Perspectives 2012/4, 5-15.

Ke 17.9. Nationalismi ja turvallisuuspolitiikka

1) Kiinan uhka-teoria

Teksti: Shambaugh, David. 2013. "Global Security Presence." Teoksessa David Shambaugh, China Goes Global. A Partial Power, Oxford: Oxford University Press, 269-306.

2) Nationalismi 

Teksti: Carlson, Allen. 2009. "A flawed perspective: the limitations inherent within the study of Chinese nationalism." Nations and Nationalism 15 (1), 20-35.

Ke 24.9. Kiinan globaali rooli ja suurvaltasuhteet

1) Kiinan ulkopolitiikan peruslinjat

Teksti: Ikenberry, John. 2012. ”The Rise of China, the United States, and the Future of the Liberal International Order.” Teoksessa David Shambaugh (toim.) Tangled Titans. The United States and China. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 53–73.

2) Kiinan ja Japanin suhteet, Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteet

Teksti: 2013. "Tensions in the East China Sea." Lowy Institute Publication
Tästä seuraavat osuudet:
- Noburo Yamaguchi: "A Japanese Perspective on the Senkaku/Diaoyu Crisis." 7-17.
- Jin Canrong ja Wang Hao: "Developments Post-Japanese Nationalisation of the Diaoyu/Senkaku Islands: A Perspective from Beijing." 18-25.

Ke 1.10. Talous- ja ympäristöpolitiikka

1) Talouspolitiikka

Teksti: Reilly, James. 2013. "China's Economic Statecraft: Turning Wealth into Power." Lowy Institute's Analysis, 2-20.

2) Ympäristöpolitiikka

Teksti: Shapiro, Judith. 2012. "Environmental Challenges: Drivers and Trends." Teoksessa Judith Shapiro. China's Environmenal Challenges. Cambridge: Polity Press, 33-56.

Ke 15.10. Esseen palautus 

La 25.10. Tentti klo 9-12

Ke 29.10. Palautekerta esseestä klo 17-19

(La 22.11. Uusintatenttimahdollisuus klo 9-12)

Suoritusvaatimukset

1) Osallistuminen luennoille

2) Tentti (3 op)
- Luentomateriaali
- Kurssilla käsiteltävät artikkelit: opettaja ilmoittaa kuhunkin artikkeliin liittyvät lukemista ohjaavat kysymykset ennen artikkelin lukemista. Lista mahdollisista tenttiin tulevista kysymyksistä jaetaan opiskelijoille viimeisellä luentokerralla. Listalta tenttikysymyksiksi tulee 4 kysymystä, joista kolmeen tulee vastata. 

3) Essee (2 op)
- palautetaan 15.10. mennessä sähköpostitse
- Opiskelija valitsee jonkin luennon teemaan liittyvän itseään kiinnostavan spesifimmän aiheen, jota käsitellään tapauksena yleisemmästä teemasta. 
- kirjoitusohjeet jaettiin ensimmäisellä luentokerralla
- Pituus 8-10 sivua viitteineen 
- Akateeminen viittauskäytäntö ks. esim. The Chicago Manual of Style tai valtio-opin laitoksen tutkielmanteon tukisivut, kohta Lähteet 
- Kurssilla jaettuja materiaaleja saa käyttää apuna
- Näkökulman valitseminen käsiteltävään asiaan tärkeää

Kurssi on ollut mahdollista suorittaa Helsingin avoimen yliopiston kautta kaksi kertaa vuonna 2014, ensin tammi-helmikuussa ja toisen kerran syys-lokakuussa.